در گروه های هنر و نرم افزار و فیلم سازی و حتی دوستانی که قیل از ورود ب دانشگاه رو به فیلم...