به دلیل بی نظمی گروه قبلی منحل شد.
افرادی به گروه وارد می شدند و باعث بی نظمی در گروه
...