دلايل فراموشي دروس مطالعه شده را مي توان به موارد زير دسته بندي نمود:
  1. بي علاقگي: اگر به مطالعه ي مطلبي علاقه نداشته باشيد
...