خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته حقوق

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته حقوق

  حقوق مجموعه قواعد و مقرراتي است كه نظم اجتماعي را تأمين مي كند. حقوق در نظام هاي حقوقي ملي به روش هاي مختلفي ايجاد مي شود؛ از طريق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طريق صدور آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي در قوه مجريه، و از طريق احكام قضايي الزام آور در قوه قضائيه (كه اين روش آخر در نظام هاي «كامن لا» معمول است). اشخاص خصوصي هم مي توانند قراردادهاي الزام آور قانوني را ميان خود ايجاد كنند و در برخي وضعيت ها با توافق يكديگر سيستم هاي ميانجي گري و داوري را جايگزين فرايند معمول دادگستري كنند. قانون اساسي نقش انكارناپذيري در شكل گيري نظام حقوقي هر كشور دارد و نظام حقوقي نيز به نوبه خود شكل دهنده سياست، اقتصاد و جامعه است و روابط ميان افراد را هدايت مي كند.
  يك تمايز مهم ميان حقوق مدون و كامن لا وجود دارد. تمام كشورهاي اروپاي قاره اي و بيشتر كشورهاي ديگر دنيا از جمله ايران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند كه در آن قوه مقننه از طريق وضع قانون و تدوين قوانين به ايجاد حقوق مي پردازد. اما بريتانيا، ايالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بريتانيا از نظام هاي كامن لا برخوردار هستند كه در آنها رعايت آراء قبلي دادگاه ها الزام آور است و حقوق از طريق سابقه قضايي ايجاد مي شود. حقوق مذهبي به ويژه حقوق اسلامي (فقه) و حقوق يهودي نيز اهميت زيادي در حقوق بسياري از جوامع و كشورها داشته است.

  تقسيمات علم حقوق
  علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دسته خصوصي و عمومي تقسيم بندي مي كنند. حقوق خصوصي حاكم بر روابط افراد با يكديگر است و حقوق عمومي به رابطه دولت با افراد جامعه مي پردازد.
  حقوق مدني شعبه اصلي حقوق خصوصي است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالكيت فكري از شعب ديگر حقوق خصوصي محسوب مي شوند.
  حقوق عمومي شامل قواعدي است كه بر روابط دولت و مردم حكومت مي كند و هم چنين سازمان هاي دولتي را نظم مي بخشد.[۲] حقوق اساسي و حقوق اداري دو شعبه اصلي حقوق عمومي هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فني بخشي از حقوق عمومي است اما معمولاً به عنوان يك رشته جداگانه در نظر گرفته مي شود.

  از جهت قلمرو اجرايي
  علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلي و حقوق بين الملل تقسيم مي شود. حقوق داخلي محدود به مرزهاي سرزميني يك كشور است و حقوق بين الملل حاكم بر روابط دولت ها در جامعه بين المللي.

  حقوق ايران
  حقوق در ايران بيشتر برگرفته از حقوق اسلامي (فقه شيعه) و حقوق رومي- ژرمني (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبي است، يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حكم و وسايل فني آن، با سيستم رومي- ژرمني شباهت بيشتري دارد تا با سيستم كامن لا.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X