خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته مهندسي نفت

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته مهندسي نفت

  مهندسي نفت (به انگليسي: Petroleum engineering) كاربرد دانش، فناوري، رياضيات و اقتصاد در فرايند اكتشاف، استخراج، برآورد مخزن و توسعه نفت، گاز و ساير تركيبات هيدروكربني از مخازن زيرزميني و انتقال آنها به پالايشگاه، صنايع پايين دستي و مصرف كننده است. شايان توجه است كه پالايش نفت در حيطۀ صنايع پايين دستي صنايع نفت و گاز بوده و در محدودۀ مهندسي شيمي قرار مي گيرد.
  در سال هاي اخير به دنبال تغييراتي كه در رويكرد سرمايه ها به سوي منابع جديد انرژي صورت گرفته است، بسياري از دانشگاه ها همچون استنفورد و دانشگاه كاليفرنيا اين رشته را به مهندسي منابع انرژي تغيير نام داده اند؛ چرا كه مباحث طرح شده در انرژي زمين گرمايي و ساير انرژي هاي نوين كماكان بسيار نزديك به اين رشته مي باشد. در مهندسي نفت دروسي همچون رياضيات، فيزيك، مكانيك سيالات، استاتيك، ترموديناميك، انتقال حرارت، انتقال جرم، زمين شناسي و... تدريس مي شود.

  گرايش هاي مهندسي نفت
  مهندسي نفت به چندين گرايش تقسيم مي شود. در زير به معرفي اين گرايش ها مي پردازيم:
  • مهندسي اكتشاف: اين گرايش ارتباط نزديكي با زمين شناسي دارد. در اولين مرحله كشف حوزه هاي نفتي انجام مي گيرد. مهندسان اكتشاف با بكار بردن شيوه هاي مختلف (مانند لرزه نگاري) به وجود يا عدم وجود نفت پي مي برند.
  • مهندسي مخازن: به گونه اي عمل مي كنند كه محصول نفت و گاز به واسطه تعيين موقعيت مناسب چاه، سطح ميزان استخراج و افزايش دادن روش هاي بازيافت نفت، بهينه سازي شود.
  • مهندسي حفاري: از لحاظ فني، حفاري اكتشافي، استخراج و تزريق چاه ها را مديريت مي كند.
  • مهندسي بهره برداري: كه شامل مهندسي زيرسطحي است كه اختلال بين مخزن و چاه را مديريت مي كند. وظايف مهندس بهره برداري، پرفوراسيون، مهاركردن شن، كنترل جريان حفاري نزولي، كنترل تجهيزات حفاري نزولي، ارزيابي كردن روش هاي ساختگي انتقال از راه هوا و همچنين انتخاب سطح تجهيزاتي كه جداكننده مايع توليد شده اند (نفت، گاز طبيعي و آب)، هستند.

  گروه هاي مهندسي نفت در دانشگاه هاي ايران
  • دانشكدۀ مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتي شريف، تهران
  • انستيتو مهندسي نفت، دانشگاه تهران، تهران
  • دانشكدۀ مهندسي نفت، دانشگاه امير كبير، تهران
  • دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران
  • دانشكدۀ مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه شيراز، شيراز
  • دانشكدۀ مهندسي نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز
  • دانشكدۀ مهندسي نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان
  • دانشكدۀ فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان
  • دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
  • دانشكدۀ مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز
  • دانشكدۀ فني و مهندسي، دانشگاه گرمسار، گرمسار
  • دانشكدۀ مهندسي نفت، دانشگاه سمنان، سمنان
  • دانشكدۀ مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك، دانشگاه شاهرود، شاهرود
  • دانشكدۀ مهندسي گاز و پتروشيمي، دانشگاه خليج فارس بوشهر، بوشهر
  • دانشكده فني فومن، دانشگاه تهران، گيلان
  • مركز آموزش عالي لامرد

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X