خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته مهندسي شهرسازي (برنامه ريزي شهري)

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته مهندسي شهرسازي (برنامه ريزي شهري)

  رشته ي برنامه ريزي شهري از گرايش هاي شهرسازي است، برنامه ريزي شهري و منطقه اي حرفه ايست در حوزه عمومي و با هدف ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان به ويژه در مورد مسايل شهري همچون حمل و نقل، كاربري زمين و مطلوبيت هاي زيست محيطي. با توجه به ابعاد گسترده شهرها و سكونتگاه هاي انساني، اين حرفه نيز ابعاد مختلفي دارد، از زيبايي شناختي تا اجتماعي تا سلامت و موارد ديگر. به همين علت حرفه اي چند رشته اي و يا فرا رشته اي تلقي مي شود كه در ارتباط با ساير حرفه ها و علوم همچون جامعه شناسي، جغرافيا، اقتصاد، معماري و موارد ديگر قرار مي گيرد. برنامه ريزي شهري و منطقه اي شامل شاخه هاي مختلفي همچون آمايش سرزمين، برنامه ريزي حمل و نقل، برنامه ريزي كاربري زمين، برنامه ريزي محيطي و موارد ديگر مي شود.

  پيشينه برنامه ريزي شهري
  برنامه ريزي شهري، به دنبال مشكلات نشأت گرفته از انقلاب صنعتي مطرح شد؛ هرچند پيشينه برنامه ريزي براي شهر، به گذشته هاي بسيار دورتر و شكل گيري نخستين تمدن هاي بشري در ميان رودان، مصر و هند برمي گردد. در ابتدا، حل مشكلات صنعتي شدن (همچون كمبود مسكن، بهداشت محيط و...) در مداخلات كالبدي ديده مي شد. اما، از اواسط دهه ۱۹۶۰ ميلادي و با بروز ناكارآمدي اين گونه مداخلات، برنامه ريزي شهري، به سوي مسايل اقتصادي و اجتماعي روي آورد و مباحثي چون عدالت، دموكراسي و مشاركت مردم در فرايند برنامه ريزي شهري مطرح گشت. ابزارهاي كالبدي برنامه ريزي شهري، عبارت اند از: شبكه معابر، كاربري اراضي، تراكم، محدوده ها، حريم ها و....[منبع]
  در حال حاضر بسياري از بيانيه هاي سازمان ملل متحد و دستورالعمل انجمن ها و سازمان هاي غيردولتي دخيل در امور برنامه ريزي شهريT با استفاده از تعريف واژه «رشد هوشمند» به دنبال ارتقاي محيط زندگي از طريق گسترش حركت افراد پياده هستند. كاهش آلودگي هوا، افزايش بلندمرتبه سازي، نزديكي و در دسترس بودن خدمات شهري، عدم نياز به توسعه سطحي زيرساخت ها و خدمات شهري، عدم تخريب فضاهاي سبز و كمربندهاي سبز در اطراف شهرها، از مزاياي حركت به سوي رشد هوشمند و در نهايت دست يابي به شهر كامل است.

  اهداف برنامه ريزي شهري
  از اين رو متمركز كردن منابع، ايجاد فرصتهاي مناسب براي شهرهاي متوسط، كمك به شهرهاي كوچك و مناطق روستايي و تدوين سياستهاي توسعه منطقه اي، از جمله ساير موضوعات مورد بحث در اين رشته مي باشد.
  هدف از آموزش اين رشته، تربيت متخصصاني است كه ضمن كسب اطلاعات فني، روحيه پويايي را نيز در خود گسترش دهند. به همين دليل اين دوره نه تنها به آموزش دانش فني مي پردازد بلكه به فراگيري علوم اجتماعي نيز تكيه دارد تا توسعه اقتصادي و منطقه اي به عنصري پايدار به نام توسعه انساني، بدل شود. به عبارت ديگر اين رشته به مطالعه عوامل مختلف كه در آمايش سرزمين نقش دارند، مي پردازد. اين عوامل عبارت اند از:
  • سياست
  • اقتصاد
  • فرهنگ
  • جمعيت، مهاجرت و فضا
  • محيط روستايي
  • محيط شهري
  • زير بنا
  • جامعه
  • شيوه هاي برنامه ريزي
  • تكنولوژي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X