خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  نام دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  شهرستان محل دانشگاه: گرگان
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني علوم و مهندسي آب
  علوم و مهندسي آب (خوشه منابع آب)
  مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي
  مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) (انرژي هاي تجديدپذير)
  مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) (توان و ماشين)
  مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي) (فنآوري پس از برداشت)
  مهندسي كشاورزي اقتصادكشاورزي
  گروه علوم تجربي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
  مهندسي توليدات گياهان دارويي و معطر
  مهندسي صنايع مبلمان
  مهندسي كشاورزي ترويج و آموزش كشاورزي
  مهندسي كشاورزي اصلاح نباتات
  مهندسي كشاورزي زيست فناوري (بيوتكنولوژي)
  - كشاورزي مهندسي كشاورزي علوم دامي دام
  مهندسي كشاورزي گياه پزشكي
  مهندسي منابع طبيعي محيط زيست
  مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي
  علوم و مهندسي خاك
  مهندسي كشاورزي زراعت
  مهندسي كشاورزي علوم باغباني
  مهندسي كشاورزي علوم دامي طيور
  مهندسي منابع طبيعي جنگلداري
  - جنگلداري واكولوژي
  مهندسي منابع طبيعي جنگلداري جنگل
  مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري
  مهندسي منابع طبيعي مهندسي چوب و كاغذ حفاظت و اصلاح چوب
  مهندسي منابع طبيعي مهندسي چوب و كاغذ صنايع خميروكاغذ - صنايع فراورده هاي مركب چوب
  مهندسي منابع طبيعي مهندسي چوب و كاغذ
  مهندسي منابع طبيعي شيلات بوم شناسي آبزيان
  مهندسي منابع طبيعي شيلات تكثيروپرورش آبزيان
  مهندسي منابع طبيعي شيلات صيدوبهره برداري آبزيان
  مهندسي منابع طبيعي شيلات فراوري محصولات شيلاتي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X