خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثاني اهواز

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثاني اهواز

  نام دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
  شهرستان محل دانشگاه: ملاثاني اهواز
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني علوم و مهندسي آب
  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
  مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
  مهندسي كشاورزي اقتصادكشاورزي
  گروه علوم تجربي علوم و مهندسي خاك
  علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
  مهندسي توليدات گياهان دارويي و معطر
  مهندسي فضاي سبز
  مهندسي كشاورزي ترويج و آموزش كشاورزي
  مهندسي كشاورزي اصلاح نباتات
  مهندسي كشاورزي زراعت
  مهندسي كشاورزي علوم باغباني
  مهندسي كشاورزي علوم دامي
  مهندسي كشاورزي گياه پزشكي
  مهندسي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري
  مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X