خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه علامه طباطبايي

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه علامه طباطبايي

  نام دانشگاه: علامه طباطبايي
  شهرستان محل دانشگاه: تهران
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني آمار و كاربردها
  حسابداري
  روانشناسي
  علم اطلاعات و دانش شناسي
  علوم اقتصادي اقتصادبازرگاني
  علوم اقتصادي اقتصادصنعتي
  علوم اقتصادي اقتصادكشاورزي
  علوم اقتصادي اقتصادنظري
  مديريت گمركي
  مديريت بازرگاني
  مديريت بيمه
  مديريت جهانگردي
  مديريت دولتي
  مديريت صنعتي
  مديريت هتلداري
  گروه علوم تجربي حسابداري
  روانشناسي
  علم اطلاعات و دانش شناسي
  علوم اقتصادي اقتصادبازرگاني
  علوم اقتصادي اقتصادصنعتي
  علوم اقتصادي اقتصادكشاورزي
  علوم اقتصادي اقتصادنظري
  مديريت گمركي
  مديريت بازرگاني
  مديريت بيمه
  مديريت جهانگردي
  مديريت دولتي
  مديريت صنعتي
  مديريت هتلداري
  گروه علوم انساني الهيات و معارف اسلامي
  علوم قرآن و حديث
  حقوق
  روابط عمومي
  روزنامه نگاري
  زبان و ادبيات عربي
  زبان و ادبيات فارسي
  علوم اجتماعي برنامه ريزي اجتماعي
  علوم اجتماعي پژوهشگري علوم اجتماعي
  علوم اجتماعي تعاون و رفاه اجتماعي
  علوم تربيتي آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
  علوم تربيتي تكنولوژي آموزشي
  علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
  علوم سياسي
  فلسفه
  مترجمي زبان عربي
  مددكاري اجتماعي
  مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
  حسابداري
  روانشناسي
  علم اطلاعات و دانش شناسي
  علوم اقتصادي اقتصادبازرگاني
  مديريت گمركي
  مديريت بازرگاني
  مديريت بيمه
  مديريت جهانگردي
  مديريت دولتي
  مديريت صنعتي
  مديريت هتلداري
  گروه زبان هاي خارجي زبان فرانسه مترجمي
  زبان و ادبيات اسپانيايي
  زبان و ادبيات انگليسي
  زبان و ادبيات تركي استانبولي
  مترجمي زبان انگليسي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X