خبر

سقوط
No announcement yet.

دو روش مديريت زمان در جلسه كنكور

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دو روش مديريت زمان در جلسه كنكور

  روش ضربدر و منها و فوايد آن
  دانش آموز در اين روش هنگام تست زني تمام سؤالات را مي خواند و سپس بر اساس توانايي پاسخ گويي، خود آن ها را دسته بندي مي كند؛ يعني سؤالاتي را كه مي داند پاسخ مي دهد، آن هايي را كه زمان بر هستند با علامت ضربدر نشانه گذاري مي كند و آن هايي را كه بلد نيست با علامت منفي مشخص كرده و از پاسخ گويي به آن ها در جلسه ي آزمون صرف نظر مي كند. در انتهاي آزمون اگر زمان اضافه در اختيار داشته باشد به سراغ سؤالات با علامت هاي × مي رود. به موارد زير توجه كنيد: اگر تعداد سؤالات با علامت × زياد باشد: بايد در برنامه تان زماني را به مرور اختصاص دهيد. اگر تعداد سؤالات با علامت – زياد باشد: بايد يادگيري هاي ناقص و مباحثي را كه مسلط نيستيد شناسايي و رفع كنيد. با اجراي اين روش تعداد پاسخ هاي اشتباه شما كاهش مي يابد: آزمون ها نمره ي منفي دارند، بنابراين درصد و ترازتان افزايش مي يابد. مديريت زمان: به كارگيري اين تكنيك به شما كمك خواهد كرد تا براي سؤالاتي كه بلد نيستيد زمان را از دست ندهيد و آن را به سؤالاتي كه مطمئن هستيد اختصاص دهيد. اين تكنيك را در منزل اجرا كنيد: براي به كارگيري صحيح اين تكنيك بايد توانايي شناسايي سريع سؤالات را داشته باشيد. لازم است در منزل نيز اين تكنيك را اجرا كنيد.

  روش زمان هاي نقصاني و فوايد آن
  يكي از روش هاي مديريت زمان، استفاده از “زمان هاي نقصاني” مي باشد. دانش آموز در اين روش، در پاسخ گويي به سؤالات، زمان را مديريت مي كند؛ البته كمي متفاوت تر! اگر به زمان هاي مربوط به درس هاي عمومي در كنكور توجه كرده باشيد هر كدام كمي بيش تر از ۱۵ دقيقه زمان دارند. طبق اين روش شما تمرين مي كنيد تا به هر كدام از درس ها در ۱۵ دقيقه پاسخ دهيد و چند دقيقه از هر كدام را ذخيره كنيد. اين زمان در انتها ۱۵دقيقه خواهد بود كه بايد با استراتژي برگشت آن را بين سؤالاتي كه تشخيص مي دهيد، تقسيم كنيد. به موارد زير توجه كنيد: سنجاق كردن روش ها: براي اين كه از اين روش نتيجه ي بهتري بگيريد، اجراي اين تكنيك را به تكنيك ضربدر و منها سنجاق كنيد. شناسايي سؤالات: بايد استراتژي برگشت داشته باشيد؛ يعني در مرحله ي دوم كه به سراغ سؤالات مي رويد بتوانيد سؤالات را درست شناسايي كنيد تا از زمان بهترين استفاده را ببريد و اين نيازمند تمرين زياد است. مديريت زمان: به كارگيري اين تكنيك به شما كمك خواهد كرد تا سرعت عملتان افزايش يابد و در كيفيت اجراي روش × و – نيز مؤثر است. در منزل حتماً اين روش را تمرين كنيد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X